นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท วอลเปเพอร์ จำกัด ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ติดต่อกับ Wallpapur ผ่านเว็บไซต์ และช่องทางออนไลน์อื่น ๆ ที่ Wallpapur เป็นผู้ให้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความมั่นใจในความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับระบบการจัดเก็บข้อมูล รวมทั้งป้องกันการสูญหาย เปลี่ยนแปลง หรือนำข้อมูลไปใช้โดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต โดย Wallpapur ใช้เทคโนโลยีที่มีความน่าเชื่อถือมาใช้กับระบบของ Wallpapur เพื่อรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่มีการรับหรือส่งผ่านบริการออนไลน์ของ Wallpapur

ความหมายของคำว่า “ ข้อมูลส่วนบุคคล ”

ข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เช่น การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม ประวัติการทำงาน หรือประวัติกิจกรรม รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่มีชื่อของบุคคลหรือมีเลขหมาย รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทำให้รู้ตัวผู้นั้นได้ เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ แผ่นบันทึกลักษณะเสียงของคนหรือรูปถ่าย ตลอดจนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่กรรม

การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

Wallpapur จะทำการเก็บรวบรวม รักษา และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ติดต่อกับ Wallpapur ผ่านเว็บไซต์ และช่องทางออนไลน์อื่น ๆ ของ Wallpapur เพื่อประโยชน์ต่อการทำธุรกิจของ Wallpapur และเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารที่สำคัญได้ดียิ่งขึ้น โดย Wallpapur จะปกป้องดูแลข้อมูลและประวัติของผู้ใช้บริการให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของ Wallpapur เพื่อให้ผู้ใช้บริการของเว็บไซต์และบริการออนไลน์ของ Wallpapur สามารถ ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการของเว็บไซต์และบริการออนไลน์ของ Wallpapur ได้อย่างเคร่งครัด

Wallpapur จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการตามความจำเป็น โดยขึ้นกับประเภทของบริการที่ผู้ใช้บริการใช้งานผ่านเว็บไซต์หรือระบบออนไลน์ของ Wallpapur เท่านั้น ข้อมูลเหล่านี้จะได้รับการจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลและนำมาใช้เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการ ดังนี้ เพื่อให้ระบบแสดงข้อมูลหรืออนุญาตให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงบริการบางอย่างได้ เช่น การแจ้งหรือส่งคำสั่งให้กับ Wallpapur การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดส่วนตัว เช่น รหัสผ่าน อีเมล เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น เพื่อให้ Wallpapur สามารถนำเสนอข่าวสารหรือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ Wallpapur และบริการที่เป็นประโยชน์ต่อ ผู้ใช้บริการแต่ละรายตามความเหมาะสม เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการปรับปรุงเนื้อหาและบริการของเว็บไซต์ให้สอดคล้อง กับความต้องการของ ผู้ใช้บริการมากที่สุด

การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

Wallpapur อนุญาตให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ของ Wallpapur เท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่และส่วนงานดังกล่าวจะมีความเข้าใจนโยบายการรักษาความลับของข้อมูลเป็นอย่างดีแล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจะได้รับการเก็บรักษาเป็นความลับ ทั้งในรูปเอกสารและข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์ รวมทั้งในระหว่างการส่งผ่านข้อมูลทุกขั้นตอน

ในกรณีที่ Wallpapur จำเป็นจะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการในเหตุที่นอกเหนือจากที่แจ้งมาแล้ว Wallpapur จะติดต่อขอรับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ใช้บริการเอง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลตามคำสั่งของหน่วยงานราชการที่มีอำนาจตามกฎหมาย

การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

Wallpapur ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการเก็บรักษาข้อมูล Wallpapur จะแจ้งผ่านทางเว็บไซต์หรือช่องทางออนไลน์ของ Wallpapur เพื่อให้ผู้ใช้บริการทราบโดยทั่วกัน

การใช้คุกกี้ (Cookies)

“คุกกี้” คือ ข้อมูลที่ Wallpapur ส่งไปเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ผ่าน Web Browser ของผู้ใช้บริการ และติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของผู้ใช้บริการ โดยหากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์ของ Wallpapur สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจาก Web browser หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานอีกต่อไป การใช้ “คุกกี้” จะทำให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกสบายในใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของ Wallpapur มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการแวะหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้ Wallpapur จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของWallpapur เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของWallpapur ต่อไป

ขอบเขตความรับผิดชอบ

Wallpapur มิได้รับรองว่าข้อมูลและบริการในเว็บไซต์และช่องทางออนไลน์อื่น ๆ เป็นไปตามความต้องการหรือความคาดหมายของผู้ใช้ทุกราย ไม่หยุดชะงัก หรือปราศจากข้อผิดพลาด ไม่มีไวรัส ข้อบกพร่อง ความล่าช้า รวมทั้ง มิได้รับรองว่า ความผิดพลาดใด ๆ ของซอฟต์แวร์จะได้รับการแก้ไขในทันที การใช้บริการขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ใช้บริการเองและยอมรับความเสี่ยงสำหรับความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบคอมพิวเตอร์ หรือการสูญหายของข้อมูลที่เป็นผลเนื่องมาจากการใช้เว็บไซต์และช่องทางออนไลน์ของ Wallpapur

Google Analytics 

Wallpapur ใช้คุณสมบัติของ Google Analytics โปรดดูที่ http://www.google.com/policies/privacy/partners/ เพื่อดูวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน และที่ https://tools.google.com/dlpage/gaoptout สำหรับวิธีการตั้งค่าไม่ให้ Googleติดตามการวิเคราะห์ใด ๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น Wallpapur อาจใช้คุณสมบัติ Google Analytics โดยขึ้นอยู่กับโฆษณาที่แสดง รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะสิ่งต่อไปนี้ ได้แก่ การปรับปรุงแผนการตลาด การรายงานความประทับใจเครือข่ายที่แสดง Google การรวมผู้จัดการกิจกรรม DoubleClick และคุณสมบัติผู้ใช้ Google Analytics สำหรับการใช้การตั้งค่าโฆษณาของ Google (https://www.google.com/settings/ads) ท่านสามารถเลือกที่จะไม่ให้ Google Analytics ใช้งานสำหรับโฆษณาที่แสดงและปรับแต่งโฆษณาเครือข่ายที่แสดง Google ได้ตามที่ท่านต้องการ นอกจากนั้น Wallpapur ยังใช้การปรับปรุงแผนการตลาดจาก Google Analytics สำหรับโฆษณาออนไลน์ด้วย ซึ่งทำให้คู่ค้าภายนอก รวมทั้ง Google อาจแสดงโฆษณาของ Wallpapur บนเว็บไซต์ต่าง ๆ ทางอินเทอร์เน็ตได้ Wallpapur และคู่ค้าภายนอก รวมทั้ง Google ใช้คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง (เช่นคุกกี้ของ Google Analytics) และคุกกี้ของบุคคลภายนอก (เช่น คุกกี้ของ DoubleClick) ร่วมกันเพื่อแจ้ง เพิ่มประสิทธิภาพ และให้บริการโฆษณาโดยยึดตามการเข้าชม Wallpapur ที่ผ่านมาของผู้เข้าชม รวมทั้งรายงานวิธีการที่ความประทับใจในโฆษณา การใช้งานอื่นๆ ของบริการโฆษณา และการมีปฏิสัมพันธ์กับความประทับใจในโฆษณาและบริการโฆษณาเหล่านี้ได้เกี่ยวข้องกับการเข้าชมเว็บไซต์ของ Wallpapur เมื่อท่านเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ของ Wallpapur โดยความช่วยเหลือของ Google Analytics อาจใช้พฤติกรรมการสืบค้นของท่านในการเชื่อมโยงกับข้อมูลอื่นใดที่ท่านได้เคยให้ไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ที่สอดคล้องกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้

กฎหมายที่ใช้บังคับ 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการใช้งานเว็บไซต์นี้ของท่านจะอยู่ภายใต้ข้อบังคับ และข้อปฏิบัติของกฎหมายประเทศไทย

Item added to cart.
0 items - ฿0