เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

1. เราเป็นใคร

หน้านี้แสดงเงื่อนไขและข้อกำหนดที่นำมาใช้กับการซื้อขายสินค้าจากเว็บไซต์ wallpapur.com การซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ดำเนินการโดยบริษัท วอลเปเพอร์ จำกัด บริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยถูกต้องตามกฎหมายไทย สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 240 ม.ปัญญา ซ.พัฒนาการ 30 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ

2. คำนิยามในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

 • “วันทำการ” หมายถึงวันทำการ (จันทร์-ศุกร์) ยกเว้นวันหยุดตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • “บัญชี” หมายถึง บัญชีผู้ใช้ที่ลูกค้าลงทะเบียนบนเว็บไซต์ wallpapur.com
 • “การยืนยันคำสั่งซื้อ” หมายถึง อีเมล์ของเราที่ส่งถึงคุณเพื่อแจ้งว่าเราได้รับคำสังซื้อของคุณ
 • “ข้อตกลง” หมายถึง คำสั่งซื้อของคุณที่เป็นการสั่งซื้อสินค้าตามข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • “ลูกค้า” หมายถึง บุคคลใดๆ ที่ส่งคำสั่งซื้อบนเว็บไซต์นี้
 • “คำสั่งซื้อ” หมายถึง คำสั่งซื้อที่ลูกค้าส่งให้เราผ่านเว็บไซต์นี้เพื่อสั่งซื้อสินค้า
 • “Wallpapur” หมายถึง ร้าน Wallpapur ซึ่งดำเนินการโดย บริษัท วอลเปเพอร์ จำกัด
 • “คุณ” หมายถึง ลูกค้าที่ส่งคำสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ wallpapur.com
 • การอ้างอิงเกี่ยวกับ “ข้อ” หมายถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขตามเงื่อนไขในข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้
 • หัวข้อหรือหัวเรื่องมีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกในการอ้างอิงเท่านั้น และไม่มีผลต่อการตีความเนื้อหาในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
 • คำที่เป็นเอกพจน์จะหมายรวมถึงคำที่เป็นพหูพจน์ด้วย และคำที่เป็นพหูจน์จะหมายรวมถึงคำที่เป็นเอกพจน์ด้วย คำที่แสดงเพศจะหมายรวมถึงเพศทั้งหมด และคำว่า “บุคคล” จะหมายรวมถึง บุคคล บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
 • คำว่า “รวมทั้ง” หรือ “รวมถึง” “เช่น” “ได้แก่” หรือคำใด ๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันจะหมายถึง “ไม่จำกัดแต่เพียงแค่…”

3. ข้อจำกัด

คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เว็บไซต์นี้ในทางที่ผิดกฎหมาย และห้ามใช้เพื่อส่งเสริมการก่ออาชญากรรม การโอนหรือแพร่ไวรัส ซึ่งรวมถึง โทรจัน (Trojan horse), เวิร์ม (worm), ลอกจิก (logic), บอมบ์ (bomb) หรือโพสต์เนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์อันแสดงเจตนาที่ไม่ดีหรือที่อาจเป็นอันตรายทางเทคโนโลยี หรือโพสต์ข้อมูลไม่เหมาะสม เจาะเข้าระบบบริการนี้ ใช้ข้อมูลนี้ไปในทางมิชอบ สร้างความรำคาญกับบุคคลอื่น ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลอื่น โฆษณาหรือส่งเสริมการขายที่ไม่จำเป็นหรือพยายามสร้างผลกระทบต่อการดำเนินงาน หรือใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกของคอมพิวเตอร์บนเว็บไซต์นี้ หรือที่เข้าถึงเว็บไซต์นี้ได้ คุณจะต้องไม่ไช้เว็บไซต์นี้ในทางที่ผิดกฎหมายโดยสร้างบัญชีผู้ใช้งานหลายบัญชี การละเมิดบทบัญญัติจะถือว่าเป็นความผิดทางอาญาภายใต้กฎหมายการก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ปี 2007 และพระราชบัญญัติอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ปี 2007 ในกรณีที่มีการละเมิด เราจะรายงานการละเมิดนั้นไปยังหน่วยงานบังคับกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไป

4.การมีผลบังคับใช้

4.1 ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้บังคับใช้กับคำสั่งซื้อและข้อตกลงทั้งหมดที่จัดทำขึ้นเพื่อการซื้อและจัดส่งสินค้า ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นข้อตกลงโดยสมบูรณ์ระหว่างคุณกับบริษัท และจะนำมาบังคับใช้แทนข้อตกลงที่ทำไว้ก่อนหน้า และที่จะทำในเวลาเดียวกันระหว่างคุณกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้า การเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติในข้อกำหนดและเงื่อนไขจะมีผลโดยสมบูรณ์เมื่อจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัท วอลเปเพอร์ จำกัด

4.2 ข้อกำหนดใดและเงื่อนไขนี้ จะไม่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดใด ๆ ที่คุณร้องขอและเราไม่ยอมรับเป็นอย่างลายลักษณ์อักษร ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขอื่น ๆ ที่คุณร่างและนำเสนอไว้ ไม่ว่าในรูปแบบใด หรือเมื่อใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษร อีเมล์ หรือทางวาจาจะถูกปฏิเสธและไม่ยอมยกเว้นว่าจะมีการระบุไว้อย่างเป็นลายลัก=ษณ์อักษร

5. สินค้าของเรา

5.1 ภาพสินค้าที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของเราเป็นเพียงภาพตัวอย่างของสินค้าเท่านั้น แม้ว่าทางบริษัทจะพยายามแสดงสีทั้งหมดอย่างถูกต้อง เราก็ไม่อาจรับประกันว่าสีที่แสดงบนคอมพิวเตอร์ของคุณจะตรงกับสีจริงของสินค้าหรือไม่ สินค้าของคุณอาจดูแตกต่างออกไปเล็กน้อยจากภาพที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ของเรา

5.2 บริษัทได้พยายามที่จะแสดงข้อมูลของสินค้าอย่างถูกต้องเกี่ยวกับ ขนาด น้ำหนัก ความจุ มิติ และตัวเลขการวัดของสินค้าไว้บนเว็บไซต์ของเรา แต่ก็อาจเกิดข้อผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน 2%

5.3 บรรจุภัณฑ์ของสินค้าในการจัดส่งสินค้าอาจแตกต่างจากภาพที่แสดงบนเว็บไซต์ของเรา

5.4 สินค้าทั้งหมดที่แสดงบนเว็บไซต์ของเราจะใช้เวลาในการผลิตและเริ่มดำเนินการจัดส่งไม่เกิน 3 วันทำการ คุณจะได้รับแจ้งทางอีเมล์ยืนยันการสั่งซื้อสินค้าโดยเร็วที่สุด หากสินค้าที่คุณสั่งไม่มีสินค้าคงเหลือ ทางบริษัทจะไม่ดำเนินการกับคำสั่งซื้อของคุณ

5.5 เราปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อบังคับที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้กำหนดไว้

6. เงื่อนไขการขาย

6.1 การลงทะเบียนและการจัดทำข้อตกลง ก) เงื่อนไขและข้อกำหนดบนเว็บไซต์นี้ไม่ถือว่าเป็นข้อเสนอขาย และไม่มีข้อตกลงเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าระหว่างคุณกับบริษัทจนกว่าเราจะส่งสินค้าไปยังที่อยู่ของคุณ ข) สำหรับการส่งคำสั่งซื้อ คุณจำเป็นต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการซื้อขายออนไลน์บนเว็บไซต์นี้หลังจากที่คุณได้รับอีเมล์ยืนยันคำสั่งซื้อแล้วว่าเราได้รับคำสั่งซื้อของคุณเป็นที่เรียบร้อย ค) คำสั่งซื้อถือว่าเป็นที่ยอมรับแล้ว เมื่อเราจัดส่งสินค้าที่คุณสั่งซื้อไปตามที่อยู่ที่คุณแจ้งไว้ หากคำสั่งซื้อของคุณประกอบด้วยสินค้าหลายชิ้น อาจมีการจัดส่งหลายครั้ง ซึ่งการจัดส่งที่สมบูรณ์แต่ละครั้งจะหมายถึงว่า คำสั่งซื้อนั้นได้รับการยอมรับแล้ว

6.2 ราคาและการชำระเงิน แม้ว่าเราจะพยายามจัดทำรายละเอียด คำอธิบาย และราคาที่ถูกต้องบนเว็บไซต์แล้ว แต่ก็อาจเกิดความผิดพลาดได้ หากเราพบข้อผิดพลาดในส่วนของราคาสินค้าที่คุณสั่งซื้อ เราจะแจ้งให้คุณทราบโดยเร็วที่สุด และคุณอาจตัดสินใจว่าจะยืนยันคำสั่งซื้อของคุณด้วยราคาที่ถูกต้อง หรือยกเลิกคำสั่งซื้อดังกล่าว หากเราไม่สามารถติดต่อคุณได้ เราจะถือว่าคำสั่งซื้อดังกล่าวถูกยกเลิก หากคุณยกเลิกคำสั่งซื้อก่อนจัดส่งสินค้า และคุณชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อนั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับเงินคืนทั้งหมด ก) ไม่มีข้อภาระผูกพันในการปฏิบัติตามคำสั่งซื้อของคุณหากราคาที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ไม่ถูกต้อง (แม้ว่าเราจะได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วก็ตาม) ข) คุณสามารถชำระเงินผ่านช่องทางการชำระเงินของเราที่แสดงไว้บนหน้าเว็บไซต์ 

6.3 คำสั่งซื้อไม่ถูกต้อง หากคุณพบข้อผิดพลาดในคำสั่งซื้อหลังจากที่คุณส่งคำสั่งซื้อแล้ว กรุณาติดต่อที่ wallpapur@gmail.com และเราจะพยายามดำเนินการตามคำขอของคุณอย่างเต็มที่

6.4 การปฏิเสธคำสั่งซื้อ เราอาจนำสินค้าออกจากเว็บไซต์ได้ทุกเมื่อ และ/หรือลบ หรือแก้ไขข้อมูลหรือเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ บริษัทจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อประมวลผลคำสั่งซื้อทั้งหมด แต่อาจมีบางสถานการณ์ที่จำเป็นต้องหยุดดำเนินการต่อซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยมาก หลังจากที่ส่งอีเมล์ยืนยันคำสั่งซื้อนั้นให้กับคุณ หากคำสั่งซื้อของคุณถูกยกเลิกและคุณได้ชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อนั้นเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะคืนเงินให้กับคุณเต็มจำนวน เราและบริษัทไม่มีส่วนรับผิดชอบกับคุณหรือบุคคลอื่นสำหรับการถอนสินค้าออกจากเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นการขาย เพิกถอน แก้ไขเนื้อหาหรือข้อความบนเว็บไซต์นี้ หรือการปฏิเสธดำเนินการหรือยอมรับคำสั่งซื้อนั้น

7. การจัดส่ง

7.1 คำสั่งซื้อของคุณจะสมบูรณ์ ณ วันที่มีการจัดส่งตามเวลาที่คาดการณ์ไว้ และช่วงเวลา (ถ้ามี) ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารยืนยัน ณ ที่อยู่จัดส่งที่คุณแจ้งในคำสั่งซื้อ

7.2 คุณจะได้รับแจ้งหากบริษัทไม่สามารถจัดส่งสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ ทั้งนี้ ตามขอบเขตของกฎหมายแล้ว เราไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญเสียอันเนื่องจากการจัดส่งล่าช้า

7.3 บริษัทอาจไม่สามารถจัดส่งสินค้าในบางพื้นที่ได้ อย่างเช่นในพื้นที่ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น ในกรณีดังกล่าว บริษัทจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อคุณทำการสั่งซื้อ บริษัทจะยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณหรือจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่สำรองที่คุณแจ้งไว้ตอนที่สั่งซื้อสินค้า

7.4 บริษัทจะรับผิดชอบตั้งแต่การผลิต การขนส่ง ตลอดจนสินค้าจัดส่งถึงที่อยู่ที่คุณแจ้งไว้ในคำสั่งซื้อ เมื่อนั้น ความเสี่ยงในสินค้าจะส่งผ่านมาให้คุณทันทีเมื่อคุณได้รับการส่งมอบสินค้าแล้ว เมื่อส่งต่อความเสี่ยงมาที่คุณแล้ว เราจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสีย หรือความเสียหายของสินค้าดังกล่าว

7.5 หากคุณไม่พร้อมรับมอบสินค้า บริษัทอาจออกหนังสือแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการจัดส่งครั้งต่อไปหรือคุณอาจจะไปรับสินค้าด้วยตนเองกับผู้ให้บริการจัดส่งสินค้า

7.6 หากการจัดส่งหรือการรับมอบสินค้าล่าช้าเนื่องจากคุณปฏิเสธ โดยไม่รับมอบสินค้าที่จัดส่งมา หรือคุณยังไม่รับมอบสินค้าหรือการจัดส่ง (ภายในสองสัปดาห์ตั้งแต่การจัดส่งครั้งแรก) จากผู้ให้บริการจัดส่งสินค้า บริษัทอาจดำเนินการในข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งสองข้อต่อไปนี้ (โดยไม่ส่งผลต่อสิทธิ์หรือการแก้ไขใด ๆ) ก) คิดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่เห็นสมควร หรือ ก) ไม่จัดส่งหรือยกเลิกการจัดส่ง และบริษัทจะแจ้งให้คุณทราบทันทีเกี่ยวกับการยกเลิกข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทจะคืนเงินให้คุณหรือคืนให้บริษัทบัตรเครดิต หรือเข้าบัตรเดบิตของคุณตามจำนวนเงินที่คุณชำระภายใต้ข้อตกลงนี้ โดยมีการหักค่าดำเนินการ (รวมถึงค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดส่ง และคืนสินค้า และเงินวางประกันตามที่กำหนดในข้อ 7.6 (ก) ข้างต้น) คุณยอมรับว่าสินค้าดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปและไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองข้อกำหนดเฉพาะ

8. การยกเลิกโดยลูกค้า คุณสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้หากยังไม่มีการชำระเงิน หากขั้นตอนการชำระเงินสำเร็จแล้วคำสั่งซื้อนั้นจะไม่สามารถยกเลิกได้

9. นโยบายการส่งคืนสินค้าและการคืนเงิน

9.1 หากสินค้าไม่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ คุณสามารถแจ้งบริษัทเพื่อดำเนินการแก้ไขได้ที่อีเมล์ wallpapur@gmail.com ภายในเจ็ด (7) วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า

9.2 หากมีการส่งคืนสินค้า คุณจะต้องส่งคืนสินค้าให้กับบริษัทตามเงื่อนไขที่มีลักษณะใกล้เคียงกับตอนที่คุณได้รับสินค้า

9.3 คุณอาจส่งคืนสินค้าผ่านไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศหรือผู้ให้บริการจัดส่งรายอื่น

9.4 ในบางกรณี นโยบายชำระเงิน การยกเลิก และการคืนเงินสำหรับสินค้าบางตัวอาจแตกต่างจากเงื่อนไขมาตรฐานทั่วไปที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ ในกรณีดังกล่าว จะมีการระบุเงื่อนไขพิเศษในรายละเอียดสินค้า

10. สินค้าที่เสียหาย

10.1 หากสินค้าที่คุณได้รับมีรอยตำหนิหรือหรือบุบสลายจากการจัดส่งสินค้า กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า เพื่อแจ้งชื่อ และที่อยู่ รวมถึงรายละเอียดสินค้าและเหตุผลที่ต้องส่งคืนเพื่อให้ทางบริษัททำการเปลี่ยนสินค้าและจัดส่งสินค้าให้ใหม่

10.2 เมื่อคุณรับมอบสินค้าแล้ว คุณจะต้องตรวจสอบสินค้าว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์เพื่อแจ้งทางบริษัท (ในกรณีที่สินค้าไม่สมบูรณ์) ภายในเจ็ด (7) วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า

10.3 หากสินค้าที่ส่งคืนไม่มีตำหนิ หรือปัญหา บริษัทอาจตัดสินใจซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ และ/หรืออาจขอให้คุณรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งและค่าซ่อมตามที่เห็นสมควรกับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายมาตรฐาน หากคุณมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าที่หมายเลข 084-100-2770 วันจันทร์- ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.30 – 18.00 น.

11. การปฏิเสธความรับผิดชอบ

11.1 ในกรณีที่มีการทุจริต หรือพยายามหลอกลวง เราสามารถปิดบัญชีของคุณได้ และ/หรือใช้สิทธิ์ที่เราพึงมีกับคุณได้

12. การชดเชย คุณตกลงที่จะชดเชย แก้ต่าง และไม่กระทำการใด ๆ อันส่งผลเสียต่อบริษัทและกรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ที่ปรึกษา ตัวแทนของ รวมถึงบุคคลอื่น และไม่เอาผิดกับบริษัทและบุคคลดังกล่าวในเรื่องข้อร้องเรียน ความรับผิดชอบ ค่าเสียหาย และ/หรือค่าใช้จ่ายของบุคคลอื่น (รวมถึงแต่ไม่จำกัดกับค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย) อันเกิดจากการที่คุณใช้งานเว็บไซต์นี้ หรือละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

13. การสื่อสาร

13.1 บริษัทจะต้องปฏิบัติตามข้อภาระผูกพันภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวด้วยทักษะและความความสามารถตามที่เห็นสมควร

13.2 เราให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้า คุณอาจติดต่อเราได้ทุกเมื่อโดยใช้ข้อมูลที่อยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และเราจะพยายามแก้ไขปัญหาให้กับคุณอย่างเต็มที่โดยเร็วที่สุด

13.3 ในบางกรณี อีเมล์ของคุณอาจอยู่ในโปรแกรมคัดกรองสแปมของเราและอาจส่งมาไม่ถึงเรา หรือจดหมายของเราอาจส่งไม่ถึงคุณ หากคุณไม่ได้รับคำตอบจากเราภายในห้า (5) วันทำการ กรุณาสอบถามเราอีกครั้ง

14. เงื่อนไขที่อยู่นอกเหนือการควบคุม (เหตุสุดวิสัย)

14.1 บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดใด ๆ การปิดล้อม หรือความล่าช้าตามข้อตกลงอันเนื่องจากเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดกับ ก) การประท้วงหยุดงาน การปิดโรงงาน หรือการเคลื่อนไหวทางอุตสาหกรรม ข) ความไม่สงบ เหตุจลาจล การก่อการร้าย หรือภัยคุกคามจากการปะทะของการก่อการร้าย สงคราม (ไม่ว่ารัฐบาลจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) หรือ คำสั่ง หรือการเตรียมเข้าสู่ภาวะสงคราม ค) ไฟไหม้ การระเบิดรุนแรง พายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว โรคระบาดหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ ง) การไม่สามารถใช้บริการขนส่งทางรถไฟ การจัดส่งผ่านทางเครื่องบิน รถยนต์ หรือในรูปแบบอื่น ๆ ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน จ) การไม่สามารถใช้เครือข่ายโทรคมนาคมของภาครัฐและเอกชน ฉ) กฎหมาย พระราชกฤษฎีกา การออกกฎหมายใหม่ ข้อบังคับ ข้อกำหนด หรือข้อห้ามของหน่วยงานรัฐบาล การประท้วงหยุดงาน การยุบกิจการ หรืออุบัติเหตุในการจัดส่งของการไปรษณีย์ หรือหน่วยงานขนส่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

14.2 หากเกิดเหตุสุดวิสัยที่ทำให้บริษัทไม่สามารถจัดส่งสินค้า และดำเนินการต่อไปได้มากกว่าหนึ่งสัปดาห์นับตั้งแต่วันจัดส่งเดิม ทั้งคุณ และ/หรือบริษัทสามารถยกเลิกข้อตกลงหลังจากส่งหนังสือแจ้งยกเลิกได้ โดยไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ยกเว้นการคืนเงินให้กับคุณสำหรับค่าสินค้าที่คุณชำระไป

14.3 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตอบสนองต่อเหตุสุดวิสัยตามที่เห็นสมควร

15. การแจ้งให้ทราบ หนังสือแจ้งภายใต้ข้อตกลงนี้จำเป็นต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร ในรูปแบบจดหมาย หรือจัดส่งทางอีเมล์ให้กับอีกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มาตามที่อยู่ หรืออีเมล์แอดเดรสที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแจ้งให้อีกฝ่ายรับทราบ ก) หนังสือแจ้งที่ส่งผ่านทางไปรษณีย์จะถือว่าได้รับเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากผ่านไป สอง (2) วันทำการนับตั้งแต่วันที่จัดส่ง ณ ที่ทำการไปรษณีย์มายังที่อยู่ของผู้รับในประเทศไทย ข) หนังสือแจ้งที่จัดส่งทางอีเมล์จะถือว่า จัดส่งเรียบร้อยแล้วภายในสอง (2) วันทำการนับตั้งแต่เวลาที่ส่งอีเมล์นั้น และเพื่อพิสูจน์การจัดส่งดังกล่าว ควรมีหนังสือแจ้งหรืออีเมล์ที่ส่งมาตามที่อยู่ที่ถูกต้องหรือ การจัดส่งทางไปรษณีย์ หรือ มีบันทึกการส่งมอบหรือจัดส่งหรือยอมรับรายงานการจัดส่งดังกล่าว

16. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

16.1 เนื้อหาทั้งหมดที่เผยแพร่บนเว็บไซต์องเราซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดกับ เนื้อหา ภาพ ตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ รูป คลิปเสียง สื่อดิจิตอลที่ดาวน์โหลดมา ชื่อแคมเปญ และข้อมูลที่ดัดแปลงล้วนเป็นทรัพย์สินของ Wallpapur และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า และอนุสัญญาว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาระดับโลก ซึ่ง Wallpapur และผู้ออกใบอนุญาตขอสงวนสิทธิ์ดังกล่าวทั้งหมด คุณสามารถจัดเก็บ พิมพ์ และแสดงเนื้อหาดังกล่าวได้ เพื่อใช้งานส่วนตัวเท่านั้น แต่คุณไม่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ ถ่ายโอน จ่ายแจก หรือคัดลอกไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ ในเนื้อหาหรือสำเนาเนื้อหาที่คุณแจ้ง หรือที่แสดงไว้บนเว็บไซต์นี้ และคุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เนื้อหาดังกล่าวเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจหรือทางการค้า

16.2 นอกจากนั้น กราฟฟิก โลโก้ ส่วนหัวของหน้าเพจ ปุ่มไอคอน สคริปต์ ชื่อการบริการ ที่อยู่ในหรือที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์นี้ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Wallpapur ในประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ห้ามนำเครื่องหมายการค้าของ Wallpapur มาใช้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่ไม่ได้จัดหาโดย Wallpapur ในลักษณะใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความสับสนระหว่างลูกค้า หรือในลักษณะใด ๆ ที่ดูหมิ่น Wallpapur หรือทำให้ Wallpapur และบริษัทในเครือ เสียชื่อเสียง บรรดาเครื่องหมายการค้าอื่นใดที่ไม่ได้เป็นเจ้าของโดย Wallpapur ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้องนั้น ๆ

16.3 คุณจำเป็นต้องทราบสถานะของเรา (และสถานะของผู้จัดจำหน่ายที่ระบุชื่อไว้) ในฐานะผู้จัดทำเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเราตามที่ระบุไว้

16.4 คุณต้องไม่ใช้เนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งที่อยู่บนเว็บไซต์ของเราเพื่อจุดประสงค์ทางการค้า โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากเราให้ดำเนินการดังกล่าว หาก Wallpapur รับทราบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา Wallpapur จะรีบดำเนินการตามกฎหมายทันที

16.5 หากคุณพิมพ์ ทำสำเนาหรือดาวน์โหลดข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งในเว็บไซต์นี้อันเป็นการฝ่าฝืนเงื่อนไขดังกล่าว สิทธ์ในการใช้เว็บไซต์ของคุณจะมีผลสิ้นสุดลงทันที และเรามีสิทธิ์ขอให้คุณส่งคืนหรือทำลายสำเนาเอกสารที่คุณจัดทำ คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ดัดแปลง แปล ปรับเปลี่ยน แยก หรือสร้างงานใหม่จากเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ หรือเอกสารสนับสนุนที่แนบมาด้วย และ/หรือที่ Wallpapur หรือผู้ออกใบอนุญาตของเราจัดทำขึ้น

17. การโฆษณาบนเว็บไซต์

เราปฏิบัติตามข้อบังคับและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ตามที่สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคกำหนดอย่างเคร่งครัด

18. การละเว้น

หากเราไม่ใช้สิทธิ์หรือ ใช้สิทธิ์ล่าช้าตามเงื่อนไขและข้อกำหนด จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ดังกล่าว ทั้งนี้ การสละสิทธิ์ในสถานการณ์ใด ๆ จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์กับเหตุการณ์ที่มีลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

19. การเป็นโมฆะบางส่วน หากบทบัญญัติใด ๆ ในข้อกำหนดหรือข้อตกลงไม่สมบูรณ์ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ภายในพื้นที่บริการ ความไม่สมบูรณ์ หรือการไม่สามารถบังคับใช้ได้ดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อบทบัญญัติส่วนที่เหลือไม่ว่าจะในลักษณะใดก็ตาม และยังคงมีผลโดยสมบูรณ์ตลอดระยะเวลาที่เงื่อนไขและข้อตกลงดังกล่าวมีผลโดยสมบูรณ์และนำมาบังคับใช้กับคุณ

20. กฎหมายที่บังคับใช้

ข้อกำหนดและเงื่อนไข และข้อตกลงใด ๆ (และภาระผูกพันที่ไม่ได้อยู่ในสัญญาที่เกิดจากหรือที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือข้อตกลงดังกล่าว) จะบังคับใช้และตีความตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย คุณและเราตกลงว่าจะหาข้อตกลงร่วมกันตามขอบเขตอำนาจของศาลไทย การสื่อสาร การจัดส่ง และการติดต่อ (รวมเรียกว่า “เอกสาร”) ระหว่างคุณกับเราจะจัดทำเป็นภาษาอังกฤษ หากเอกสารไม่ได้เป็นภาษาอังกฤษ ฝ่ายที่จะจัดส่งส่งเอกสารจะต้องแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษด้วย

21. การแก้ไข

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้ทุกเมื่อ เราจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบนเว็บไซต์ของเรา อย่างไรก็ตาม การใช้เว็บไซต์ในลักษณะต่อไปนี้ถือว่าเป็นการยอมรับเงื่อนไขใหม่ และเมื่อคุณส่งคำสั่งซื้อบนเว็บไซต์นี้ คุณยอมรับว่าคุณได้อ่านและเห็นชอบกับเงื่อนไขและข้อกำหนดที่บังคับใช้ ณ วันที่คุณส่งคำสั่งซื้อ ดังนั้นคุณจะต้องอ่านเงื่อนไขล่าสุดทุกครั้งเมื่อคุณส่งคำสั่งซื้อ

22. เวลาจัดส่งสินค้าโดยประมาณ

การจัดส่งสินค้าจะไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับการจัดส่งสินค้าภายในประเทศผ่านการไปรษณีย์ไทย และอาจมีค่าจัดส่งเพิ่มเติมสำหรับการจัดส่งแบบอื่น ๆ ตามที่ได้ทำการตกลงร่วมกันระหว่างคุณกับบริษัท (ค่าจัดส่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

สินค้าจะใช้เวลาในการผลิตและดำเนินการจัดส่งไม่เกิน 3 วันทำการ สินค้าจะดำเนินการส่งถึง ณ ที่อยู่ที่ลูกค้าได้แจ้งไว้ภายใน 2-3 วันทำการสำหรับการจัดส่งในกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล 2-3 และใช้ 3-7 วันทำการสำหรับต่างจังหวัดนับจากวันที่ได้จัดส่งสินค้า (ไม่รวม เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

หมายเหตุ

บริษัทจะจัดส่งเฉพาะคำสั่งซื้อที่มีการชำระเงินสมบูรณ์แล้วเท่านั้น

 • สินค้าจะถูกจัดส่งมายังที่อยู่ตามที่แจ้งไว้ในคำสั่งซื้อ และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่ง หากต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า คุณสามารถติดต่อเราผ่านทาง wallpapur@gmail.com หากเราสามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่ได้ทันจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อทำตามคำขอของคุณ
 • สำหรับจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส และหมู่เกาะ เวลาจัดส่งอาจนานกว่าระยะเวลาที่ระบุไว้ และคุณจะได้รับแจ้งเวลาจัดส่งที่คาดว่าจะถึงเมื่อคุณได้รับอีเมล์ยืนยันคำสั่งซื้อ
 • หากการจัดส่งใช้เวลานานกว่าที่ระบุไว้ (เนื่องจากเหตุสุดวิสัย) บริษัทจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าทางโทรศัพท์ หรือในช่องทางอื่น
 • บริษัทจะดำเนินการจัดส่งสินค้าในวันทำการเท่านั้น ในช่วงเทศกาล หรือในช่วงที่มีการสั่งซื้อจำนวนมาก การจัดส่งอาจล่าช้ากว่าเวลาจัดส่งที่ที่กำหนด และบริษัทจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อจัดส่งสินค้าให้คุณภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
Item added to cart.
0 items - ฿0